Privacy Statement Pareltjes | Fotografie

Pareltjes | Fotografie, gevestigd aan:
Amandelgaarde 18
3344 RD HENDRIK-IDO-AMBACHT
is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens
Pareltjes | Fotografie
Amandelgaarde 18
3344 RD HENDRIK-IDO-AMBACHT
www.pareltjesfotografie.nl en www.uitvaarten.pareltjesfotografie.nl
Telefoon: +31 6 83 24 35 24
E-mail: info@pareltjesfotografie.nl
De Functionaris Gegevensbescherming van Pareltjes | Fotografie is Rita de Bruijckere. Zij is te bereiken via rita.de.bruijckere@pareltjesfotografie.nl.

Persoonsgegevens die worden verwerkt
Pareltjes | Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens die wij verwerken, zijn:

  • Voor- en achternaam opdrachtgever
  • Adres
  • Telefoonnummer(s)
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens
Pareltjes | Fotografie verwerkt geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel en grondslag voor de verwerking van persoonsgegevens
Pareltjes | Fotografie verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  • voor het aannemen van uw offerteaanvraag en/of opdracht
  • om contact op te kunnen nemen met (potentiële) opdrachtgevers
  • om goederen en diensten bij u te kunnen afleveren
  • voor de facturering en afhandeling van uw betaling
  • voor de verzending van nieuwsitems
  • bij een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld voor de belastingaangifte.

De bewaartermijn van persoonsgegevens
Pareltjes | Fotografie bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren een bewaartermijn van 7 jaar ten behoeve van belastingopgaven en promotiedoeleinden.

Delen van persoonsgegevens met derden
Pareltjes | Fotografie verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Pareltjes | Fotografie blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Pareltjes | Fotografie gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Pareltjes | Fotografie en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dit betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om uw persoonsgegevens in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering en gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens zenden naar info@pareltjesfotografie.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een fotokopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Ter bescherming van uw privacy, verzoeken wij u om in de meegezonden fotokopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken. Binnen vier weken reageren wij op uw verzoek.

Pareltjes | Fotografie wil u er op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

Hoe wij uw persoonsgegevens beveiligen?
Pareltjes | Fotografie neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neemt u dan contact met ons op. De contactgegevens vindt u bovenaan van dit Privacy Statement.